úterý 19. dubna 2016

Just imagine ... ArtCamp/scroll down for English/

Představte si místo, kde se během tří týdnů setkávají lidé z celého světa, aby se učili a sdíleli všechny možné druhy výtvarných technik a dovedností. Představte si budovu zařízenou vším, co by tito lidé mohli potřebovat za účelem rozvíjení projektů, nápadů a snů. Představte si to všechno v okouzlujícím městě uprostřed Evropy, se slunným počasím, dobrým pivem a přátelskými lidmi. Nyní si můžete přestat jen představovat a začít balit, protože tohle místo skutečně existuje a je to ArtCamp na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni.

Můj vztah k ArtCampu začal v roce 2013 v Lisabonu, během velmi příjemného oběda se synem Ladislava Sutnara, Radoslavem a jeho ženou Elaine. Bylo to období, kdy jsem prováděl výzkum o Sutnarových hračkách a v této době jsem o FDULS neměl ani ponětí. Ten oběd se stal hlavním motivem pro pozvání, které jsem o několik měsíců později obdržel, abych na ArtCampu vedl kurz “Design hraček”.

Brzy po mém příchodu na FDULS jsem si uvědomil obrovský potenciál této školy. Obrovský, mnohúrovňový otevřený prostor sdílený mezi studenty, pedagogy a personálem, plný světla a obklopený vybavenými uměleckými ateliéry. Sochařství, malba, keramika a průmyslový design, fotografie, šperk, knižní vazba, design obuvi a oděvu – to jsou jen některé z oborů vyučovaných na FDULS. Každý se svým vlastním prostorem a zařízením v novém Bauhausu.

Vyučuji design hraček na Fakultě architektury na Univerzitě v Portu, ale musím uznat, že zkušenost z ArtCampu je docela jiná. Můžete tu potkat lidi z celého světa, každý z nich má odlišné zázemí, kulturu a dovednosti, ale všichni mají stejné odhodlání: něco se naučit a sdílet, prostě jen to. To je důvod, proč jsou studenti i pedagogové spojeni v unikátní atmosféře, která začíná v pondělí ráno a pokračuje během kurzu i po jeho skončení, ve škole i mimo ni. To všechno se děje v jednom z nejvíce intenzivních a plodných období během školního roku na FDULS, mezi koncem akademického roku a letní pauzou, kdy škola skutečně otevírá svoje dveře světu.

Kromě toho, tento ročník ArtCampu byl opět organizovaný za spolupráce s Plzní 2015, Evropským hlavním městem kultury. Toto spojení vytvořilo řadu nových příležitostí pro účastníky ArtCampu, kteří mohli navštívit výstavy, účastnit se koncertů, divadelních a tanečních vystoupení, kina a čistě jednoduše, užít si kulturního ducha, který naplňoval prostředí města. Měl jsem konečně možnost prohlédnout si dílo Ladislava Sutnara a co je pro mě velice důležité, po několika letech vidět jeho hračky v Západočeském muzeu naživo.
ArtCamp lidem pomáhá se rozvíjet po stránce studentské, umělecké i lidské. Nejen díky tomu, že tato akce vytváří silné a kompletní studijní prostředí ale také proto, že všichni účastníci – učitelé, studenti a personál sdílejí to samé nadšení, odhodlání a přístup, jak si užít života skrze umění.

Marco Ginoulhiac / hostující umělec ArtCamp 2015
Fakulta architektury, Univerzita v Portu, Portugalsko

Marco Ginoulhiac / ArtCamp visiting artist (2014, 2015)

Just imagine a place where, during three weeks, people from all around the world meet to learn and to share all kinds of art techniques and skills. Imagine a building equipped with everything those people could need in order to develop projects, ideas and dreams. Imagine all this in a charming city in the middle of Europe with sunny weather, good beer and friendly people. Now you can stop imagining and start packing because this place does exist for real and it is the ArtCamp at the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art (LSFDA) in Pilsen, Czech Republic. 

My relationship with ArtCamp started in April 2013 during a very pleasant lunch in Lisbon with Ladislav Sutnar’s son, Radoslav, and his wife Elaine, that took place when I was leading a research about Sutnar’s toys and, at that time, I really had no idea about LSFDA. That lunch would become the main reason for the invitation I received, several months later, to lecture a toy design course at the ArtCamp.

The first time I came to LSFDA I soon realized the huge potential of the school. A large, multilevel, open space shared by students, professors and staff, full of light and surrounded by several equipped art studios. Sculpture, painting, ceramic and industrial design, photography, jewellery, bookbinding, shoe and fashion design, among others, are some of the lectured courses at LSFDA. Everyone with their own space and equipment in a new Bauhaus.

I lecture toy design at the Faculty of Architecture of the University of Porto (FAUP) but I need to admit that the ArtCamp experience is quite different. There you can find people from all around the world, each one with distinct background, culture and skills but all with the same will: to learn and to share, just that. This is the reason why both students and professors are linked in a unique atmosphere that starts on Monday morning and continues during and after the course, inside and outside the school. All of this happens in one of the most intensive and fruitful moments over the school year at the LSFDA, between the end of the academic year and the summer break, when the school literally opens its doors to the world.

Furthermore, ArtCamp was organized in partnership with Pilsen 2015 European Capital of Culture. This connection created several new opportunities for the ArtCamp participants to visit exhibitions, attend concerts, theatre, dance performances, cinema, simply, to enjoy the spirit of culture that was filling the city environment. I had the opportunity to finally see the Ladislav Sutnar works and, more important to me, after several years, to see his toys for real at the West Bohemian Museum.

ArtCamp makes people grow as students, as artists and, for sure, as human beings. Not only because the event creates a strong and complete learning environment but also because all participants - teachers, students and staff, share the same passions, wills and attitude to enjoy life through art.

Marco Ginoulhiac / ArtCamp 2015 visiting artist 
Faculty of Architecture, University of Porto, Portugal

Žádné komentáře:

Okomentovat