úterý 28. července 2015

MgA. Kateřina Bednářová / Tělo, pohyb, tanec / Body, movement, dance

/scroll down for English/


Kurz Tělo, pohyb, tanec pod vedením MgA. Kateřiny Bednářové se na ArtCamp vrací již podruhé. 

MgA. Bednářová je profesionální tanečnice a účastníkům kurzu chce přiblížit umění tance jako takového.

 Mohla byste se představit a říci čemu se věnujete? 

Jmenuji se Kateřina Bednářová, vystudovala jsem pedagogiku tance na Hudební fakultě Akademie múzických umění. Před koncem studia jsem absolvovala stáž v Atelier de Paris Carolyn Carlson. Vyučuji tanec v kurzech od dětí až po dospělé. Jako tanečnice vystupuji v projektech současného tance a pohybového divadla.

Jak dlouho se věnujete tanci?

K tanci jsem se dostala přes moderní gymnastiku, které jsem se vrcholově věnovala do svých 17 ti let. Plně se tanci věnuji 16 let.

Jaká bude náplň Vašeho kurzu na ArtCampu 2015? Jste lektorkou již podruhé, máte odlišný koncept a pojetí vedení kurzu než minulý rok?

Náplň kurzu je velmi podobná loňskému konceptu. Z jedné části jde o zkoumání možností vlastního těla, jeho limitů a nalézání vlastního pohybového slovníku. To vše prostřednictvím základních tanečních principů - prostoru, času, tvaru a kvality pohybu. 

Můžeme se těšit na nějaké závěrečné vystoupení Vašeho kurzu?

Můžete se těšit na krátkou prezentaci naší práce.
The course "Body, movement, dance"  led by MgA. Kateřina Bednářová is coming back to ArtCamp for the second time.

MgA. Bednářová is a professional dancer and she wants to give her students insight into the dance art itself.

Could you please introduce yourself?

My name is Kateřina Bednářová, I graduated from pedagogy of dance at Music Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague. Before the end of my studies, I experienced an internship in Atelier de Paris Carolyn Carlson. I am teaching dance in the courses from children to adults. As a dancer, I appear in the projects of contemporary dance and motion theatre.

How long have you been devoted to dancing?

I  got to dance through modern gymnastics which I did until the age of 17. I have been focusing on dance for 16 years now.

What will be the content of your course at ArtCamp 2015? You're the course leader for the second time, do you have a different concept and approach to leading this course than you had last year?

The content of the course is very similar to the previous concept. It is about exploring the possibilities of one's own body, its limits and finding one´s own way of expression through motion. It all depends on the basic dancing principles - space, time, shape and quality of movement. 

Can we look forward to some final performance of your course?

Yes, you can look forward to a short presentation of our work. 

Žádné komentáře:

Okomentovat