středa 22. července 2015

Marco Ginoulhiac / Design hraček / Toy Design

Marco Ginoulhiac

1. Can you introduce yourself and say something about your work?

I'm an Italian architect teaching at the Faculty of Architecture at the University of Porto, Portugal. Since several years ago my main field of interest and research is toy design, production and consumption. Indeed I consider toys as an important and really meaningful part of each culture and a very expressive object. 

2. You are a teacher at the University of Porto - what is your specialization?

I lecture Housing design at the Architecture Master degree, I have also created a course dedicated to Toy Design. I also wrote several articles about this subject and I periodically write on my site www.architoys.blogspot.com

3. Why did you decide to focus on creating toys? Is it difficult to be successful in this specialization?

Toys are very complex objects because you can read the past through them but you can also see how adults consider the present and the future for the younger generations. Indeed toys carry images and wills; dreams and fears both for the adult and the childhood universe. 

4. This is not your first ArtCamp, how many times have you been here? And what was your experience?

No, indeed this is my second ArtCamp after an Erasmus mobility experience. I love to participate to this project because it is a really unique time for sharing experiences with students and colleges from all around the world. The organization is perfect and there are always several different happenings during the Camp duration. Behind that, the school is a very particularly unique space where all the arts share their works in a highly stimulating framework.  All that happens in Pilsen that is a very friendly and comfortable city which always offers several opportunities for, after a working day, visiting an expositions or spend some time getting to know the Czech culture. 


Toy Design 2015

1. Můžete se představit a říci něco o Vaší práci?
Jsem architektem z Itálie a učím na Fakultě architektury, na Univerzitě v Portu, Portugalsku. Před několika lety se mou hlavní oblastí zájmu a výzkumu stalo navrhování hraček, jejich výroba a spotřeba. Domnívám se, že hračky jsou opravdu významnou součástí každé kultury.

2. Jste učitel na Universidade do Porto, jaká je Vaše specializace?
V době, kdy jsem  učil  bytový design na magisterském oboru, založil jsem kurzy zaměřené na design hraček, o tomto tématu jsem napsal několik článků a pravidelně přispívám na mých stránkách www.architoys.blogspot.com

3. Proč jste se rozhodl zaměřit na tvorbu hraček?
Hračky jsou velmi složité objekty, můžeme se skrze ně dozvědět o minulosti, ale také vidět, jak dospělí uvažují o přítomnosti a budoucnosti pro mladší generace. Ostatně hračky sebou přinášejí různé vize a přání, sny a stejně tak strach jak pro dospělé, tak pro dětský svět.

4. Toto není Váš první ArtCamp, kolikrát jste tu byl? A jaké byly vaše zkušenosti?
Není, toto je můj druhý ArtCamp po zkušenosti s mobilitou Erasmus. Jsem rád, že se mohu zúčastnit tohoto projektu, protože je to opravdu jedinečná šance pro sdílení zkušeností se studenty a vysokými školami z celého světa. Organizace je perfektní a během trvání ArtCampu je několik různých akcí. Mimoto, škola je mimořádně unikátní prostor, ve kterém všechny druhy umění sdílejí svá díla v rámci vysoce stimulující rámce.
To vše se děje v Plzni, městě, které je velmi příjemné a přátelské a vždy nabízí několik příležitostí, kdy je po pracovním dni možné navštívit výstavy nebo strávit nějaký čas poznáváním české kultury.

Žádné komentáře:

Okomentovat