čtvrtek 30. července 2015

ArtComTec / Anat Pick / Sound poetry as means of expression and communication beyond languages

/for English scroll down/ 


Je tu předposlední den ArtCampu a s ním poslední přednáška z cyklu ArtComTec.


Anat Pick je izraelská umělkyně zabývající se zvukovou poezií, zvukovými instalacemi a uměním vystupování. Její práce mají pevnou strukturu a zjišťují hraniční oblast mezi zvukem, jazykem, vizuálním uměním a vystupováním. Další informace najdete na
http://www.ubu.com/sound/pick.html

Zvuková poezie je známá již od dob, kdy si první avantgardní umělci uvědomili, že mohou používat jazyk jako hrubý materiál, se kterým je možné pracovat. Bez ohledu na obsah užívali vizuální jazykové znaky jako symboly, které mohou být volně uspořádány, nehledě na ohraničení papírem. Uvědomili si, že řeč a recitace jako prostředek sdělování myšlenek, může být předávána dál výhradně prostřednictvím základních akustických vlastností a udržováním bohatých básnických vlastností. Zvuková poezie je relativně neprozkoumaným polem a mnohými je považována za ezoterickou. 

Přednáška začíná v 16.30 hod. v lobby Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a sledovat ji můžete živě online na této adrese:

Anat Pick

It is our next-to-last day of ArtCamp and also our last lecture from the cycle ArtComTec.

Anat Pick is an Israeli artist in the filed of sound poetry, sound installation and performance art. She creates tightly structured works at the border area between sound, language, visual art and performance. For more details please see http://www.ubu.com/sound/pick.html

Sound poetry has been defined as such since Early Avant-garde artists have realized they can use language as raw material to work with. Regardless content, they've used visual lingual signs as forms which can be arranged freely within the frame of the paper. More than that: they have realized speech and recitation - as means of communicating ideas - can be delivered solely through basic acoustic qualities and maintain rich poetic qualities. Sound poetry is comparatively an unexplored field, conceived by many as esoteric.
The lecture starts at 4.30 p.m. in the lobby of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art and you can watch it live online here:

Žádné komentáře:

Okomentovat