středa 5. srpna 2015

Thoughts about ArtCamp by Natan Karczmar

What I appreciated while conducting my ArtComTec program at ArtCamp 2015 is the friendly relationship with the management, professors and students alike.

A particular event comes also to my mind. I was at the Tesco Mall when a young lady recognizing me stopped and told me that as a ArtCamp student she had followed the videoconferencing seminars. Then she thanked me for bringing lecturers of such quality from all over the world. 

Such a comment was also a reward to my guests for participating to ArtCamp at a period when most were supposed to relax and enjoy their vacation.

Another aspect with ArtCamp hosting the ArtComTec events was the fact that it enabled me to finally produce what I formulated as "Reflexions on the Relation and Relationnism" in 1989 during the Art Planète presentation at the Grand Palais in Paris. I then imagined exhibitions produced at distance by sending files of visual works to several destinations and printing and showing them at the same moment while talking with the artists by amplified telephone simulating thus a videoconference at a time when Internet, Skype or Hangout did not exist.

Two of exhibitions at the Vestredu Gallery are making my dream come true. Even if the use of modern technologies is making today's project an easy one, it is still not practiced in the art world. I am grateful to ArtCamp and its staff to enable what I call a Relationnist event to happen. 

Natan Karczmar


Natan Karczmar
Gabriel Soucheyre, Marie Sylviane Buzin and Natan Karczmar in front of the Vestředu Gallery


ArtComTec
ArtComTec presentation - Natan Karczmar and his guest Fred Forest
PechaKucha
ArtCamp 20x20 - Natan Karczmar giving his PechaKucha presentation

čtvrtek 30. července 2015

ArtComTec / Anat Pick / Sound poetry as means of expression and communication beyond languages

/for English scroll down/ 


Je tu předposlední den ArtCampu a s ním poslední přednáška z cyklu ArtComTec.


Anat Pick je izraelská umělkyně zabývající se zvukovou poezií, zvukovými instalacemi a uměním vystupování. Její práce mají pevnou strukturu a zjišťují hraniční oblast mezi zvukem, jazykem, vizuálním uměním a vystupováním. Další informace najdete na
http://www.ubu.com/sound/pick.html

Zvuková poezie je známá již od dob, kdy si první avantgardní umělci uvědomili, že mohou používat jazyk jako hrubý materiál, se kterým je možné pracovat. Bez ohledu na obsah užívali vizuální jazykové znaky jako symboly, které mohou být volně uspořádány, nehledě na ohraničení papírem. Uvědomili si, že řeč a recitace jako prostředek sdělování myšlenek, může být předávána dál výhradně prostřednictvím základních akustických vlastností a udržováním bohatých básnických vlastností. Zvuková poezie je relativně neprozkoumaným polem a mnohými je považována za ezoterickou. 

Přednáška začíná v 16.30 hod. v lobby Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a sledovat ji můžete živě online na této adrese:

Anat Pick

It is our next-to-last day of ArtCamp and also our last lecture from the cycle ArtComTec.

Anat Pick is an Israeli artist in the filed of sound poetry, sound installation and performance art. She creates tightly structured works at the border area between sound, language, visual art and performance. For more details please see http://www.ubu.com/sound/pick.html

Sound poetry has been defined as such since Early Avant-garde artists have realized they can use language as raw material to work with. Regardless content, they've used visual lingual signs as forms which can be arranged freely within the frame of the paper. More than that: they have realized speech and recitation - as means of communicating ideas - can be delivered solely through basic acoustic qualities and maintain rich poetic qualities. Sound poetry is comparatively an unexplored field, conceived by many as esoteric.
The lecture starts at 4.30 p.m. in the lobby of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art and you can watch it live online here:

středa 29. července 2015

Průběh kurzu Automobilový design / Boris Fabris / Automotive Design

/scroll down for English/

Ve třetím a také posledním týdnu ArtCampu 2015 se zde koná i kurz automobilového designu.
Kurz vedený profesionálním designérem Borisem Fabrisem poskytne účastníkům vhled do automobilového designu, jeho procesů a principů. Boris Fabris je italský automobilový designer, který působí v automobilce Fioravanti a také je designerem Ferrari SP1. Na ukázkách ze své praxe, skrze odborné materiály i prostřednictvím praktických cvičení se účastníci seznámí s jednotlivými kroky navrhování designu automobilu. V souvislosti s tématem stylu a funkce bude pozornost věnována vybraným automobilům a jejich výrobcům, stejně tak novinkám v automobilovém průmyslu ve spojení s novými materiály a technologiemi.
První dny kurzu lektor účastníky seznámil s historií a principy automobilového designu, dále se věnovali skicování a navrhování automobilů pro vybrané přední automobilové společnosti, kdy se snažili zachovat důležitost obchodní značky a styl, který danou značku charakterizuje. Kurzisté se dále dozvěděli novinky v automobilovém průmyslu – ekodesign, nové typy pohonů, nové technologie a materiály.

---

There is a course of the Automotive Design taking place in the third and also last week of ArtCamp 2015.

The course is under the tutelage of professional designer Boris Fabris who will provide an insight into the automotive design to the participants of his course, its processes and principles. Boris Fabris is an Italian automotive designer, who is employed at car maker Fioravanti and is also a designer of Ferrari SP1. He will familiarize his participants with individual steps of automotive design through some examples of his work, through the professional materials and also by means of practical exercises. In connection with the theme of style and function, attention will be placed on selected cars and their manufacturers, as well as innovations in the automotive industry and technologies.

The first days of course all the participants were introduced into the history and principles of automotive design, also they were engaged in sketching and designing cars for selected leading automotive companies where they tried to preserve the importance of trademark and its typical style. The participants found out about the news in automotive industry - ecodesign, new types of drives, new technologies and materials.

Automobilový design / Automotive Design

Automobilový design / Automotive Design


Automobilový design / Automotive Design


Kumi Machida

/scroll down for English/ArtCamp 2015
Kumi Machida


Mohla byste představit svou práci a říct nám něco o technikách, které běžně používáte? Jsou to tradiční techniky?

Při své práci v podstatě používám klasické techniky japonské malby. Říká se jim "Nihonga". Mezi témata mé práce patří "komunikace" a "vztahy". A ano, jsou to velmi tradiční techniky, kterých využívám.

Jaké techniky představíte účastníkům Vašeho kurzu?

Ráda bych jim ukázala techniky japonské malby tuší a uměleckého kovového materiálu pro dekoraci.

Máte již nějakou zkušenost jako vedoucí kurzu? Co je pro Vás na této práci zajímavé?

Ne, toto je moje první zkušenost s vedením kurzu. Nejzajímavější jsou pro mě účastníci, kteří mi ukázali kompletně nový smysl a jejich představivost.


Je to Vaše první návštěva České republiky a zároveň Plzně, jaký je Váš dojem?

Ano, je to moje první návštěva České republiky a zatím jsem neviděla žádná jiná města, pouze Plzeň. Nicméně, je tu spousta historických uliček a v rámci ArtCampu jsem poznala milé lidi a stejně tak po Plzni, takže se pro mě Plzeň stala výjimečným místem.


---

Could you introduce your work and tell us something about techniques you normally use? Are these traditional techniques?

My painting style uses basically classic Japanese painting techniques. It's called "Nihonga" in Japanese."Communication" and "relation" are the themes of my work. Yes, these are very traditional techniques.

What techniques are you going to show to your course participants?

I'd like to show the techniques of Japanese Ink Painting and metal art material for decoration.Do you already have some experiences as course leader? What is interesting for you about this work?

No, it's the first experience to have the course like this. The most interesting thing are the participants who show me completely new sense and I've never seen their imaginations before.


It is your first time in the Czech Republic and also in Pilsen, so what is your impression?

Yes, this is my first time of my visit in the Czech Republic and I haven't seen any other cities yet, just the city of Pilsen. However, there are many hystorical streets and I have met kind people at ArtCamp and also in this city, so Pilsen became a special place for me.


ArtComTec / Olga Kisseleva / Custom Made: art in public space

/for English scroll down/


Dnešní přednáška ze série ArtComTec představí umělkyni ruského původu, která žije a tvoří v USA a jmenuje se Olga Kisseleva. 

Podílela se na zakázkách prvních začínajících podniků v Sillicon Valley. Od roku 2000 vyučuje moderní umění na University Pantheon-Sorbonne v Paříži. Její práce se zabývá otázkami změn ve společnosti a chováním lidí, jakožto důsledku vědeckého a technologického pokroku. Ve své práci se snaží adaptovat veřejný prostor prostřednictvím vědeckých nástrojů, které se soustředí na náladu, hodnoty a fyzické vlastnosti účastníků. Vytváří tak svět, který je vyrobený podle přání zákazníka a zpochybňuje naše schopnosti žít spolu. 

Celý koncept "na zakázku" je známkou dnešního světa.

Přednáška začíná v 16.30 hod v lobby Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a sledovat ji můžete i živě online na této adrese:

ArtComTec
Olga Kisseleva

Today's lecture from the ArtComTec series will introduce an artist of Russian origin based in the USA, she is also giving a lectures about contemporary art at the University Pantheon-Sorbonne in Paris. 

Her work questions changes in society and human behaviour as a result of scientific advancement and technological progress. In her work she adapts the public space with scientific devices that follow the humour, values and physical characteristics of its visitors. In so doing she constructs a customized world that questions our capacity to live together. 

The concept of custom made is symptomatic of the contemporary world.

The lecture starts at 4.30 p.m. in the lobby of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art and you can watch it live online here:

úterý 28. července 2015

MgA. Kateřina Bednářová / Tělo, pohyb, tanec / Body, movement, dance

/scroll down for English/


Kurz Tělo, pohyb, tanec pod vedením MgA. Kateřiny Bednářové se na ArtCamp vrací již podruhé. 

MgA. Bednářová je profesionální tanečnice a účastníkům kurzu chce přiblížit umění tance jako takového.

 Mohla byste se představit a říci čemu se věnujete? 

Jmenuji se Kateřina Bednářová, vystudovala jsem pedagogiku tance na Hudební fakultě Akademie múzických umění. Před koncem studia jsem absolvovala stáž v Atelier de Paris Carolyn Carlson. Vyučuji tanec v kurzech od dětí až po dospělé. Jako tanečnice vystupuji v projektech současného tance a pohybového divadla.

Jak dlouho se věnujete tanci?

K tanci jsem se dostala přes moderní gymnastiku, které jsem se vrcholově věnovala do svých 17 ti let. Plně se tanci věnuji 16 let.

Jaká bude náplň Vašeho kurzu na ArtCampu 2015? Jste lektorkou již podruhé, máte odlišný koncept a pojetí vedení kurzu než minulý rok?

Náplň kurzu je velmi podobná loňskému konceptu. Z jedné části jde o zkoumání možností vlastního těla, jeho limitů a nalézání vlastního pohybového slovníku. To vše prostřednictvím základních tanečních principů - prostoru, času, tvaru a kvality pohybu. 

Můžeme se těšit na nějaké závěrečné vystoupení Vašeho kurzu?

Můžete se těšit na krátkou prezentaci naší práce.
The course "Body, movement, dance"  led by MgA. Kateřina Bednářová is coming back to ArtCamp for the second time.

MgA. Bednářová is a professional dancer and she wants to give her students insight into the dance art itself.

Could you please introduce yourself?

My name is Kateřina Bednářová, I graduated from pedagogy of dance at Music Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague. Before the end of my studies, I experienced an internship in Atelier de Paris Carolyn Carlson. I am teaching dance in the courses from children to adults. As a dancer, I appear in the projects of contemporary dance and motion theatre.

How long have you been devoted to dancing?

I  got to dance through modern gymnastics which I did until the age of 17. I have been focusing on dance for 16 years now.

What will be the content of your course at ArtCamp 2015? You're the course leader for the second time, do you have a different concept and approach to leading this course than you had last year?

The content of the course is very similar to the previous concept. It is about exploring the possibilities of one's own body, its limits and finding one´s own way of expression through motion. It all depends on the basic dancing principles - space, time, shape and quality of movement. 

Can we look forward to some final performance of your course?

Yes, you can look forward to a short presentation of our work. 

ArtComTec / Gilbertto Prado / Recent researchers of the Poeticas Digitais Group

/for English scroll down/
Dnes na další přednášce z cyklu ArtComTec přivítáme brazilského umělce jménem Gilbertto Prado. 

Gilbertto přednáší na University of Sao Paulo. Je koordinátorem skupiny Poetica Digitais, která byla založena v roce 2002 při departmentu výtvarného umění jako multidisciplinární skupina podporující rozvoj experimentálních projektů a úvah o dopadu nových technologií v oblasti umění. Mezi účastníky můžeme řadit profesory, umělce, badatele a studenty. 

Cílem této přednášky je představit některé nedávné experimentální projekty. 

Přednáška začíná v 16.30 hod. v lobby Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a sledovat ji můžete i živě online na této adrese:


ArtComTec
Gilbertto Prado
Today's lecture from the ArtComTec series will introduce an artist from Brazil -  Gilbertto Prado. 

Gilbertto is giving a lectures at University of Sao Paulo. He is a coordinator of the Poeticas Digitais Group, which was created in 2002 as a multidisciplinary group promoting the development of experimental projects and reflection on the impact of new technologies in the field of arts. The project has as participants professors, artists, researchers and students. 

The aim of the lecture is to present some recent experiments such as Amoreiras project. 

The lecture starts at 4.30 p.m. in the lobby of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art and you can watch it live online here:

pondělí 27. července 2015

ArtCamp 2015: doprovodný program pro 3. týden / ArtCamp 2015: accompanying programme for the third week

!!! Upozorňujeme, že výstavy Ladislav Sutnar: užitá tvorba a Ladislav Sutnar: Venuše a Inspirace Sutnar jsou zdarma pouze pro účastníky letní školy, ostatní hradí vstupné standardně !!!

!!! Please note that the exhibition Ladislav Sutnar: Applied Art and Ladislav Sutnar: Venus and Inspiration Sutnar are free only for participants of the summer school, the other pays a standard admission!!!

ArtComTec / Maurice Benayoun / What remains of art when technology vanishes? 25 years of practice in spite of technology

/for English scroll down/Ve třetím týdnu ArtCampu na nás opět čekají přednášky z cyklu ArtComTec. Dnes se nám představí francouzský teoretik a umělec, který se zabývá novými médii - Maurice Benayoun. 

Maurice Benayoun při své práci využívá nejrůznějších médií a často je kombinuje, především se jedná o video, virtuální realitu, web, bezdrátové technologie, rozsáhlé městské instalace uměleckých děl a interaktivní výstavy. V roce 2012 se stal profesorem na School of Creative Media of City University of Hong Kong. 

Tato přednáška bude pojednávat o tom, jak technologie usnadnily vznik nových uměleckých postupů, které zahrnují grafiku, virtuální a rozšířenou realitu, internetovou síť, participativní umění a městská média. 

Během tohoto semináře bude autor hovořit o tom, jak pozadí jeho současné tvorby ovlivnilo jeho praxi v průběhu posledních 30ti let, pohrávající si s počítačovou grafikou, virtuální a rozšířenou realitou, interaktivní a velkoformátovou instalací městských médií, dále s tvorbou soch, fotografií a parfémů.

Přednáška začíná jako obvykle v 16.30 hod. v lobby Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a lze ji sledovat i živě online na této adrese:

ArtComTec
Maurice Benayoun

There are an ArtComTec lectures waiting for us also in the third week of ArtCamp! Today we will introduce a French new-media artist and theorist based in Paris. 

His work employs various media, including (and often combining) video, immersive virtual reality, the Web, wireless technology, performance, large-scale urban art installations and interactive exhibitions. 

Technologies have facilitated the emergence of new art practices involving real time graphics, virtual and augmented reality, network and participative art and urban media. 

During his presentation, Maurice will discuss how his contemporary art background impacted his practice during the last 30 years, juggling with computer graphics, virtual and augmented reality, interactive and large-scale urban media installations, but also producing sculptures, photography and perfume.

The lecture starts at 4.30 p.m. in the lobby of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art and you can watch it also live online here:


pátek 24. července 2015

ArtComTec / Katerina Thomadaki / Digital morphogenesis and stellar metamorphosis. About the work of Maria Klonaris and Katerina Thomadaki

 /for English scroll down/Poslední přednáška v tomto týdnu ze série ArtComTec představí Katerinu Thomadaki.

Katerina je umělkyně řeckého původu žijící v Paříži. Spolu s Marií Klonaris vytvořily více než 100 prací uspořádaných v cyklech. Jsou uznávané díky jejich průkopnickým projektům o životním prostředí, feminismu a genderové problematice. 

Klonaris v této přednášce představí intermediální trajektorii, kterou od poloviny 70. let sdílela s Marií Klonaris, zahrnující experimentální film, fotografii, zvuk, zařízení v oblasti životního prostředí, videoartu a digitálního umění. Ve svých dílech Klonaris a Thomadaki ruší hranice umění a technologií, stejně jako hranice genderu. 

Katerina bude diskutovat o radikálním feministickém a antikapitalistickém přesvědčení a konceptu o pojetí mediální ekologie. 

Pozor, pozor! Jelikož se jedná o pátek, přednáška začíná již v 15.00 hod v lobby Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a můžete jí sledovat i živě online zde:ArtComTec
Katerina Thomadaki a Maria Klonaris

Our last lecture in this week from the ArtComTec series will introduce a Greek artist and theorist based in Paris. 

Together with Maria Klonaris they created over 100 of works organized in cycles. They are acclaimed because of their projects pioneering on the environment, feminism and gender issues.

She will present the intermedia trajectory she has shared with Maria Klonaris since the mid-70's including experimental film, expanded cinema, photography, sound, environmental installations, videoart and digital art. In their work, Klonaris and Thomadaki abolish frontiers of arts and technologies as well as gender frontiers.

Katerina will discuss their radical feminist and anticapitalist positions and their concept of media ecology. 

Attention, please! It's Friday, so this lecture starts at 3.00 p.m. in the lobby of the Ladislav Sutnar Faculty of design and art and you can watch it also online here: 

čtvrtek 23. července 2015

ArtComTec / Annick Bureaud / From art of communication and back again. Art and the Minitel in France in the 80s. A media archeology of a pre-web medium.

/for English scroll down/Další přednáška z cyklu ArtComTec představí Annick Bureaud, pocházející z Francie. 

Annick je nezávislou kritičkou umění, badatelkou, kurátorkou umění, vědy a techniky. Dále je ředitelkou Leonardo/Olats a vyučuje na University of Annecy. Ve své prezentaci autorka krátce představí žurnál Leonardo pro další vývoj toho, co je nazýváno jako telematické umění, které koresponduje s mnoha současnými problémy. 

V roce 2012 Francie deaktivovala svůj komunikační systém Minitel, který vynalezla v 80. letech. Od samého počátku a během několika málo let se Minitel stal doménou uměleckých projektů a uměleckých pokusů. Minitel je často považován za předchůdce internetu, který byl vytvořen s tím, že patří do "sítě umění". Spíše než předchůdce internetu, Minitel Art bylo plně inovativní a experimentální umění své doby. 

Přednáška začne jako tradičně v 16.30 hod. v lobby Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a je možné ji sledovat i živě online na této adrese:


ArtComTec
Annick Bureaud


The other lecture from the ArtComTec series will introduce Annick Bureaud, coming from France. 

Annick Bureaud is an independent art critic, researcher and curator in art, science and technology. She is the director of Leonardo/Olats. She will briefly come back to the Journal Leonardo for further development to what is considered "Telematic Art", that actually resonates with many of the current issues.

In 2012, France deactivated the Minitel communication system that the country invented and set up in 80s. From the very beginning, and during a few years, the Minitel has been the territory of art projects and art experiments. The Minitel is often considered as a "pre-Internet" platform and the art that was created with it as belonging to "network art". More than a precursor to Internet Art, Minitel Art was a fully innovative and experimental digital art of its time.

As usual, the lecture starts at 4.30 p.m. in the lobby of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art and you can watch it also live online here:

středa 22. července 2015

Marco Ginoulhiac / Design hraček / Toy Design

Marco Ginoulhiac

1. Can you introduce yourself and say something about your work?

I'm an Italian architect teaching at the Faculty of Architecture at the University of Porto, Portugal. Since several years ago my main field of interest and research is toy design, production and consumption. Indeed I consider toys as an important and really meaningful part of each culture and a very expressive object. 

2. You are a teacher at the University of Porto - what is your specialization?

I lecture Housing design at the Architecture Master degree, I have also created a course dedicated to Toy Design. I also wrote several articles about this subject and I periodically write on my site www.architoys.blogspot.com

3. Why did you decide to focus on creating toys? Is it difficult to be successful in this specialization?

Toys are very complex objects because you can read the past through them but you can also see how adults consider the present and the future for the younger generations. Indeed toys carry images and wills; dreams and fears both for the adult and the childhood universe. 

4. This is not your first ArtCamp, how many times have you been here? And what was your experience?

No, indeed this is my second ArtCamp after an Erasmus mobility experience. I love to participate to this project because it is a really unique time for sharing experiences with students and colleges from all around the world. The organization is perfect and there are always several different happenings during the Camp duration. Behind that, the school is a very particularly unique space where all the arts share their works in a highly stimulating framework.  All that happens in Pilsen that is a very friendly and comfortable city which always offers several opportunities for, after a working day, visiting an expositions or spend some time getting to know the Czech culture. 


Toy Design 2015

1. Můžete se představit a říci něco o Vaší práci?
Jsem architektem z Itálie a učím na Fakultě architektury, na Univerzitě v Portu, Portugalsku. Před několika lety se mou hlavní oblastí zájmu a výzkumu stalo navrhování hraček, jejich výroba a spotřeba. Domnívám se, že hračky jsou opravdu významnou součástí každé kultury.

2. Jste učitel na Universidade do Porto, jaká je Vaše specializace?
V době, kdy jsem  učil  bytový design na magisterském oboru, založil jsem kurzy zaměřené na design hraček, o tomto tématu jsem napsal několik článků a pravidelně přispívám na mých stránkách www.architoys.blogspot.com

3. Proč jste se rozhodl zaměřit na tvorbu hraček?
Hračky jsou velmi složité objekty, můžeme se skrze ně dozvědět o minulosti, ale také vidět, jak dospělí uvažují o přítomnosti a budoucnosti pro mladší generace. Ostatně hračky sebou přinášejí různé vize a přání, sny a stejně tak strach jak pro dospělé, tak pro dětský svět.

4. Toto není Váš první ArtCamp, kolikrát jste tu byl? A jaké byly vaše zkušenosti?
Není, toto je můj druhý ArtCamp po zkušenosti s mobilitou Erasmus. Jsem rád, že se mohu zúčastnit tohoto projektu, protože je to opravdu jedinečná šance pro sdílení zkušeností se studenty a vysokými školami z celého světa. Organizace je perfektní a během trvání ArtCampu je několik různých akcí. Mimoto, škola je mimořádně unikátní prostor, ve kterém všechny druhy umění sdílejí svá díla v rámci vysoce stimulující rámce.
To vše se děje v Plzni, městě, které je velmi příjemné a přátelské a vždy nabízí několik příležitostí, kdy je po pracovním dni možné navštívit výstavy nebo strávit nějaký čas poznáváním české kultury.

ArtComTec / Delphine Fabbri Lawson, Mauricio Dwek / Composing engaged artwork with the technology palette: ANAHATA'S transdisciplinary installations

/for English scroll down/
Jsme uprostřed týdne a čeká nás další přednáška z cyklu ArtComTec. Dnes přivítáme dvojici se jmény - Delphine Fabbri Lawson a Mauricio Dwek.

Delphine je francouzsko-italská umělkyně a kurátorka. Je zakladatelkou a ředitelkou Fluid Image, což je organizace zabývající se tvorbou a výstavou technologického umění. V současné době je také prezidentkou Výzkumu pro umění, vědu a společnost, která tvoří organizaci ANAHATA. 

Mauricio je brazilský inženýr, který prováděl výzkum inženýrského vzdělávání se zaměřením na vědu a studium technologií. V současné době je badatelem při Genoble Institute of Technology v oblasti recyklace a eko-designu. 

Výzkumy ANAHATA jsou ve své podstatě polymorfní: prostředky jsou voleny tak, aby odpovídaly záměrům umělce a dalších zástupců podílejících se na výtvarné stránce. Výrobní proces spočívá v několika výměnách mezi obory a jejich umělci, takže se tradiční znalosti mohou prolnout s nejmodernějšími technologiemi. 

Přednáška začíná jako obvykle v 16.30 hod. v lobby Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a lze ji sledovat i živě online na této adrese: 

ArtComTec
Delphine Fabbri Lawson 

ArtComTec
Mauricio Dwek

We are in the middle of this week and there is another ArtComTec lecture waiting for us! This time we will introduce two people - Delphine Fabbri Lawson and Mauricio Dwek.

Delphine is a French-Italian artist and curator. She's also the founder and manager of Fluid Image, a Technological Art production and exhibition organization. Currently, she is the President of the Arts, Sciences and Societies research and creation organization ANAHATA.

Mauricio Dwek is a Brazilian engineer who is currently a researcher at the laboratory of the Grenoble Institute of Technology in the field of recycling and eco-design. 

ANAHATA's research-creations are polymorphic in nature: the media are chosen in order to fit the purpose of the artists and other agents participating in the artwork. The production process consists in several exchanges between discipline and their craftsmen so that traditional knowledge can meet cutting edge technology in a level playground. 

The lecture starts as usual at 4.30 p.m. in the lobby of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art and you can watch it also live online here:


úterý 21. července 2015

ArtComTec / Fernando Bayro-Corrochano / The artwork temptation in art therapy. A psychoanalytical approach

/for English scroll down/Na dnešní úterní přednášce ze série ArtComTec se nám představí francouzský psychoanalytik bolivijského původu. 

Fernando přednáší na Université Denis Diderot Paris VII. Jako lékař se věnuje klinické psychopatologii a psychoanalýze.

Ve své prezentaci se bude snažit představit arteterapii prostřednictvím psychoanalytického odkazu. Umělecká díla, jak znázorňují moderní umělci ve svých vizuálních výtvorech, jsou přímo spojena se subjektivitou umělce. Důraz bude kladen na souvislost mezi "smyslovým dojmem" a "nevědomým dojmem" a vysvětlí psychické záležitosti s tím spojené. 

Přednáška začíná v 16.30 hod. v lobby Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a je možné ji sledovat i živě online zde: 


ArtComTec
Fernando Bayro-Corrochano

Today's lecture from the ArtComTec series will introduce a French psychoanalyst of Bolivian origin.

Fernando is a lecturer at Université Denis Diderot Paris VII. As a doctor, he is dedicated to the clinical psychopathology and psychoanalysis. 

His presentation intends to present art therapy through psychoanalytic reference. Work of art, as modern artists have shown in their visual creations, is directly associated with the subjectivity of the artist. The emphasis will be placed on the link between "sensory image" and "unconscious image", explaining the psychic issues involved. 

The lecture starts at 4.30 p.m. in the lobby of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art and you can watch it also live online here: 

pondělí 20. července 2015

ArtComTec / Derrick de Kerckhove / 1985 - 2015: Looking back to see how yesterday's artists prepared today's world

/for English scroll down/ Dnešní pondělní host, kterého přivítáme na přednášce z cyklu ArtComTec se jmenuje Derrick de Kerckhove. 

Derrick je emeritním profesorem na University of Toronto a v současné době též profesorem na plný úvazek na Faculty of Sociology of the University Federico II in Naples. Mezi jeho oblasti výzkumu patří technopsychologie, psychotechnologie, neuro-kulturní výzkum, umělecké a komunikační technologie a mediální teorie. 

Se zapojením příkladů z uměleckých instalací, které představují dopad digitálních médií na psychologii, společnost a kulturu, se Derrick ve své přednášce bude snažit nastínit některé hlavní problémy tohoto digitálního věku. 

Přednáška začíná v 16.30 hod. v lobby Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a je možné ji sledovat i živě online na této adrese:


ArtComTec
Derrick de Kerckhove


We would like to introduce you the Monday's guest from the ArtComTec lecture series - Derrick de Kerckhove.

Derrick is an Emeritus Professor at the University of Toronto and currently a full professor at the Faculty of Sociology of the University Federico II in Naples. His fields of research include Technopsychology, Psychotechnology, Neuro-cultural research, Art and communication technologies and Urban Media Theory.

With examples from art installations that symbolized the effects of digital media on psychology, society and culture, Derrick will outline some of the principal conditions of the present digital era. 

The lecture starts at 4.30 p.m. in the lobby of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art and you can watch it also live online here: 

ArtCamp 2015: doprovodný program pro 2. týden / ArtCamp 2015: accompanying programme for the secondweek

!!! Upozorňujeme, že výstavy Ladislav Sutnar: užitá tvorba a Ladislav Sutnar: Venuše a Inspirace Sutnar jsou zdarma pouze pro účastníky letní školy, ostatní hradí vstupné standardně !!!

!!! Please note that the exhibition Ladislav Sutnar: Applied Art and Ladislav Sutnar: Venus and Inspiration Sutnar are free only for participants of the summer school, the other pays a standard admission!!!

pátek 17. července 2015

Skončil první týden ArtCampu / 1st week of ArtCamp is over

kresba

vyučující / doc. akad. mal. Jiří Kornatovský

kresba

vyučující / doc. akad. mal. Jiří Kornatovský

design šperku / pokročilí

vyučující / prof. Karol Weisslechner, Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava; doc. Petr Vogel 


design šperku / pokročilí

vyučující / prof. Karol Weisslechner, Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava; doc. Petr Vogel 

nová média

vyučující / doc. akad. mal. Vladimír Merta

keramický design / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / MgA. Gabriel Vach

digitální fotografie

vyučující / prof. Mgr. Štěpán Grygar

komiks

vyučující / M. A. Barbara Šalamounová

grafický design a plakát

vyučující / doc. akad. mal. František Steker

nová média

vyučující / doc. akad. mal. Vladimír Merta